Love og vedtægter for DANSK AGAPORNIS KLUB
Stiftet den 24. januar 1977

 • 1. Navn og adresse

Stk. 1.: Klubbens navn er DANSK AGAPORNIS KLUB, forkortet D.A.K.
Stk. 2.: Klubbens adresse er, jfr. § 7, stk. 3., forretningsførerens adresse.


 • 2. Formål

Stk. 1.: Klubbens formål er:
a. at oprette, vedligeholde og udbygge kontakt og samarbejde mellem "AGAPORNIS"- interesserede samt "FORPUS"-interesserede.
b. at koordinere kendskabet til disse fugles levevis i naturen med de, under beskyttede forhold, fremavlede fugle, samt disses arts-typiske mutationer.
c. at medvirke til, ved udbredelse af kendskab til pleje, hold og opdræt, at bevare disse fugle under dyreværnsetiske forhold og at arbejde for bevaring af disse fugle i naturen.
d. at udbrede kendskabet til internationale konventioner og forordninger, der berører hold af disse fugle.


 • 3. Medlemskreds

Stk. 1.: Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i klubbens arbejde og formål.
Stk. 2.: Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens forretningsfører. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr, fastsat af bestyrelsen, samt kontingent.
Stk. 3.: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til klubbens forretningsfører med virkning fra udgangen af et kvartal.
Stk. 4.: Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for et år af gangen.
Stk. 5.: Medlemmer, der efter bestyrelsens skøn, på et idealistisk grundlag har ydet et betydende arbejde i klubbens interesse, kan udnævnes til æresmedlem. Bestyrelsen indstiller eventuelle emner til behandling på den først kommende ordinære generalforsamling, hvor den endelige udnævnelse af æresmedlemmer finder sted.
Stk. 6.: Såfremt det skønnes at et medlem handler i modstrid med klubbens interesser, kan bestyrelsen træffe afgørelse om eksklusion af vedkommende medlem.
Stk. 7.: Udmeldte eller ekskluderede medlemmer samt medlemmer som ikke rettidigt har betalt kontingent, har intet krav på D.A.K.'s midler.


 • 4. Generalforsamlingen

Stk. 1.: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Stk. 2.: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre måneders varsel med angivelse af dagsorden ved annoncering i klubbens medlemsblad.
Stk. 3.: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden kontingent.
Stk. 4.: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budgettet.
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg til bestyrelsen.
 • Valg af 1 bestyrelsessuppleant for et år.
 • Valg af 1 bilagskontrolant og 1 bilagskontrolant suppleant.
 • Eventuelt.

Stk. 5.: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftlig i hænde så rettidigt, at det inden generalforsamlingen kan offentliggøres i klubbens medlemsblad.
Stk. 6.: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.


 • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.: Ekstra ordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftlig begærer det over for bestyrelsen med angivelse af dagsorden.
Stk. 2.: Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er mindst 2 uger.


 • 6. Afstemningsregler

Stk. 1.: På generalforsamlingen er det kun de fremmødte medlemmer der har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 2.: Ved hver afstemning må der kun afgives en stemme pr. gyldigt medlemskab i henhold til § 4, stk. 3.
Stk. 3.: Afstemningen foregår ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.
Stk. 4.: Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget de i §10 stk. 1. nævnte lovændringer samt §11 stk. 1. nævnte opløsning. Ved stemmelighed bortfalder pågældende forslag.


 • 7. Klubbens daglige ledelse

Stk. 1.: Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og består af 5 personer. På ulige årstal er 3 personer på valg. På lige årstal er 2 personer på valg. Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde med følgende medlemmer; formand, næstformand, kasserer, sekretær og et menigt medlem.
Stk. 2.: Klubben ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 3.: Bestyrelsen udpeger en forretningsfører, der efter nøje fastlagte retningslinjer, udarbejdet af bestyrelsen, skal varetage klubbens daglige drift.
Stk. 4.: Bestyrelsen udpeger en ansvarshavende redaktør, der efter nøje fastlagte retningslinjer, udarbejdet af bestyrelsen, skal varetage udgivelsen af klubbens medlemsblad. Til varetagelse af diverse opgaver i forbindelse med udgivelsen af klubbens medlemsblad, kan den ansvarshavende redaktør udpege enkeltpersoner efter aftale med bestyrelsen.
Stk. 5.: Til varetagelse af afgrænsede opgaver, kan bestyrelsen nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper samt udpege enkeltpersoner.


 • 8. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1.: Klubbens regnskab følger kalenderåret.
Stk. 2.: Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3.: Klubbens regnskab føres af kassereren.
Stk. 4.: Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrolant.


 • 9. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1.: Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst to yderligere bestyrelsesmedlem i klubben.
Stk. 2.: Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler klubben.


 • 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1.: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2.: Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


 • 11. Opløsning

Stk. 1.: Opløsning af klubben kan kun finde sted med 2/3 flertal af de afgivne stemmer, på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2.: Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om anvendelse ad D.A.K.'s værdier, hvilket sker ved vedtagelse med simpel stemmeflerhed.


Vedtaget på ordinær generalforsamling den 29. marts 1998
Ændret på ordinær generalforsamling den 12. marts 2000
Ændret på ordinær generalforsamling den 6. marts 2005
Ændret på ordinær generalforsamling den 21. marts 2009
Ændret på ordinær generalforsamling den 16. marts 2019

Ændret på ordinær generalforsamling den 18. marts 2023