Privatlivspolitik for Dansk Agapornis Klub
Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.
Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra klubbens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde klubbens formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger
Dansk Agapornis Klub er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Du kan altid kontakte klubbens data-kontaktperson, som er:
Kontaktperson: Per Mosgaard Larsen
Adresse: Sønder Tranders Bygade 31, 9260  Gistrup
Telefonnr.: (0045) 98 31 51 12
E-mail: region8_9@danskagapornisklub.dk
Website: www.danskagapornisklub.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med din indmeldelse, inddelt i følgende kategorier:
1. Navn
2. Adresse
3. Telefonnummer
4. Mailadresse
Desuden:
5. Medlemsnummer
6. Indmeldelsesdato

Klubbens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
• Udsendelse af "Dværgpapegøje-Nyt" (Klubbens medlemsblad) (Kategori: 1.-2.-5.)
• Udsendelse af "Webinfo" (Elektronisk udsendt information) (Kategori: 1.- 4.)
• Fremstilling af medlemslister (Kategori: 1.-2.-3.-5.)
• Registrering af købte DAK-ringe (Såvel lukkede som åbne ringe) (Kategori: 1.-2.-3.-4.-5.)
• Forsendelse af bestilte varer i Medlemsbutikken (Kategori: 1.-2.)
• Oplysning om tilmeldte og udstillede fugle på klubbens udstillinger (Herunder i kataloget) (Kategori: 1.-2.-5.)
• Udsendelse af kontingentopkrævning (Kategori: 1.-2.-5.)
• I forbindelse med rabat på DNA-test (Kategori: 1.-2.)

Samtykke
Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til formål, der ikke er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver ikke oplysninger om dig til brug for markedsføring - uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter, at dit medlemskab er ophørt.
Dog opbevares personoplysninger i forbindelse med solgte DAK-ringe (såvel lukkede som åbne ringe), så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det, vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som klub har vi oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger, som vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og vi gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne - Datatilsynet - over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken, så ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores website (www.danskagapornisklub.dk).

Juli 2018